Κινητοποιήσεις ΠΟΕ-ΟΤΑ

Κινητοποιήσεις ΠΟΕ-ΟΤΑ
Μόνο με αγώνες μπορούμε να ανατρέψουμε τις πολιτικές των μνημονίων και της λιτότητας

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ -ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΔΑ: ΒΙΞΡΧ-ΦΡΒ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 27 Μαρτίου  2014

Αριθμ.Πρωτ.:ΔΙΠΙΔ/Β2. Δ/188/οικ.7861


ΠΡΟΣ :
Όπως πίνακας αποδεκτών
(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
                                              106 74, Αθήνα
τηλ., 3240, 3250, 3253, 3275, 3201
3371, 3372, 3375, 3374

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ -ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ»

Σας ενημερώνουμε ότι στο Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014) περιλαμβάνεται ρύθμιση (άρθρο 40), με την οποία παρατείνεται ο χρόνος διαθεσιμότητας των υπαλλήλων στις περιπτώσεις που:

α) έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 91 του ίδιου ως άνω νόμου Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο υπάλληλος έχει υποβάλει σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξη/μεταφορά του έως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης και υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτούς  ή
β) εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος  έχουν εκδοθεί ήδη οι τελικοί πίνακες διάθεσης από το αρμόδιο όργανο και μέχρι τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της πράξης μετάταξης/μεταφοράς του.Ενέργειες της Διοίκησης
 Για την άμεση εφαρμογή των προαναφερόμενων ρυθμίσεων, οι Διευθύνσεις Προσωπικού των υπηρεσιών ή φορέων που διαθέτουν υπαλλήλους, οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καλούνται όπως προβούν στις παρακάτω ενέργειες:
1. Εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του χρόνου διαθεσιμότητας, οι Δ/ντες Προσωπικού καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία καταχώρισης ως εξής:
α. Αποστέλουν στη Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 213 1313204, 213 1313397) έγγραφο, στο οποίο θα αποτυπώνονται τα στοιχεία των υπαλλήλων (ΑΦΜ-Επώνυμο-Όνομα), για τους οποίους διαπιστώνεται η παράταση του χρόνου διαθεσιμότητας για έναν από τους παρακάτω λόγους:
- έχουν υποβάλει αίτηση για τη μετάταξη/μεταφορά τους σε μία από τις Ανακοινώσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- έχουν συμπεριληφθεί σε εκδοθέντες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου οριστικούς πίνακες διάθεσης και εκκρεμεί η δημοσίευση της πράξης μετάταξης/μεταφοράς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Αποστέλουν στη Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 213 1313204, 213 1313397) έγγραφο (συνοδευόμενο από ηλεκτρονικό αρχείο excel[1] στην ηλεκτρονική διεύθυνση kinitikotita@ydmed.gov.gr), στο οποίο θα αποτυπώνονται τα στοιχεία των υπαλλήλων (ΑΦΜ-Επώνυμο-Όνομα), για τους οποίους διαπιστώνεται η μη παράταση του χρόνου διαθεσιμότητας για έναν από τους παρακάτω λόγους:
-          δεν έχουν υποβάλει αίτηση για τη μετάταξη/μεταφορά τους στο πλαίσιο του Προγράμματος Κινητικότητας
-          δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες διάθεσης
γ. Μετά τον έλεγχο των σχετικών αρχείων από την Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού, οι υπάλληλοι της περ. β θα διαγράφονται από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου. Το excel θα επιστρέφεται στη Δ/νση Προσωπικού συμπληρωμένο με τον αντίστοιχο κωδικό διαγραφής για κάθε άτομο ο οποίος (κωδικός) θα αποτελεί περιεχόμενο του προοιμίου της πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης.

2. Για την περίπτωση των υπαλλήλων, των οποίων ο χρόνος διαθεσιμότητας δεν παρατείνεται, οι Δ/ντες Προσωπικού επισυνάπτουν το σχετικό excel στη πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης των υπαλλήλων, δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ.Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς διευκόλυνση των  Υπηρεσιών, επισυνάπτεται υπόδειγμα πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης των υπαλλήλων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Για την περίπτωση των υπαλλήλων, των οποίων ο χρόνος διαθεσιμότητας παρατείνεται, οι Δ/ντες Προσωπικού εκδίδουν διαπιστωτική πράξη παράτασης του χρόνου διαθεσιμότητας, η οποία δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παράλληλα, ενημερώνουν σχετικά τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Οικονομικού για την συνέχιση της καταβολής των αποδοχών της διαθεσιμότητας (75%) α) μέχρι την έκδοση οριστικών πινάκων διάθεσης για τις περιπτώσεις των υπαλλήλων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς ή β) μέχρι τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της πράξης μετάταξης/μεταφοράς  για τις περιπτώσεις των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στους ως άνω πίνακες.
             Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι θέματα αποζημίωσης των υπαλλήλων, καθώς και ζητήματα προστασίας της μητρότητας κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της διαθεσιμότητας πρόκειται να ρυθμιστούν σε επικείμενη διάταξη νόμου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
            1 .     Όλα τα Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
-Δ/νσεις εποπτείας ν.π.δ.δ
-Δ/νσεις εποπτείας ν.π.ι.δ.
(με την παράκληση να κοινοποιήσουν αυθημερόν το παρόν στα νομικά πρόσωπα της εποπτείας τους)

2.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού
(με την παράκληση να κοινοποιήσουν αυθημερόν το παρόν στους ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών)

ΚΟΙΝ.
1.                  Γραφείο Πρωθυπουργού
2.                  Όλα τα Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών
-Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
3.                  Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
4.                  Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
5.                  Ελεγκτικό Συνέδριο
6.                  Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
7.                  Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
8.                  Γραμματεία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
9.                  ΑΣΕΠ

Εσωτερική διανομή:
1.                  Γραφείο κ. Υπουργού
2.                  Γραφείο κ. Υφυπουργού
3.                  Γραφείο κ. Γ. Γραμματέα
4.                  Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
5.                  Προϊσταμένους Διευθύνσεων
6.                  Δ/νση Διοικητικού
7.                  Δ/νση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων
(Αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση webupload@ydmed.gov.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr) στη διαδρομή Υπηρεσιακές Ανακοινώσεις- Εγκύκλιοι και στο Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013).ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ………………
Ή
ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ …………………
(λοιπά στοιχεία)
                                                                                                                               
Ημερομηνία………………


AΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: « Λύση της υπαλληλικής σχέσης, δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ.Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ/ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ.4 της υποπαραγρ. Ζ.2 της  παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80  (για ειδικότητα  σχολικών φυλάκων)  ή  82 (ειδικότητες Υπ. Παιδείας)  ή του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος αριθμ…………. «Περί Οργανισμού του Υπουργείου ……………………… (ή τίτλος φορέα) ή ………Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Δήμου….)
4. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του  υπαλλήλου.
5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του/της ………………………………………………., υπαλλήλου με βαθμό  ……. της ειδικότητας  ……………………….. ……………………………………… του Υπουργείου  ή Δήμου ……………………………………………., ο/η εν λόγω υπάλληλος τελεί ήδη οκτώ (8) μήνες σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης της θέσης του από τις 23.7.2013 (για σχολικούς φύλακες) ή 22.7.2013 (καταργούμενες ειδικότητες του Υπ. Παιδείας) ή ../../201X  και δεν έχει μεταφερθεί/μεταταχθεί σε άλλη Υπηρεσία.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης ύψους…………
8. Τη με αρ…… βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου.
Αποφασίζουμε

τη λύση από……….(αναγράφεται η ημεροχρονολογία παρέλευσης του οκταμήνου) της υπαλληλικής σχέσης   του/της  ………………………………………… του ……………………., υπαλλήλου με βαθμό  ………… της ειδικότητας  ……………………………………………….. του Υπουργείου  ……………………………………………………………………. επειδή παρήλθε ο χρόνος της διαθεσιμότητας του/της και δεν έχει μεταταχθεί/μεταφερθεί.

Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ/ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ    ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

(Ονοματεπώνυμο)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
-Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (με την παράκληση να αποσταλεί αυθημερόν η παρούσα στους ΟΤΑ της αρμοδιότητάς τους)
-[1] Σημ.: η ονομασία του συνοδευόμενου αρχείου excel θα πρέπει να είναι της μορφής ονομασία_φορέα.xls

Δεν υπάρχουν σχόλια: